Platsinnovation är ett begrepp och koncept för designdriven helhetsutveckling av attraktiva samhällen, besöksmål, regioner och andra sorters platser.

Platsinnovation väver samman de komponenter, processer och intressenter som är centrala för att en plats ska upplevas som attraktiv, med avstamp i platsens specifika identitet. Identiteten bygger på platsens historia, geografi, natur, kultur m.m. Platsinnovation skapar synergier mellan tre centrala komponenter på en plats: dess fysiska gestaltning, dess innehåll av kommersiella, offentliga och ideella tjänster och aktiviteter, samt dess marknadsföring. De utvecklingsområden som kopplas ihop är exempelvis stadsplanering, centrumutveckling, destinationsdesign, företagsetableringar och kultur/fritid. För att åstadkomma detta länkar platsinnovation ihop intressenter och processer i olika samhällssektorer (privat, offentlig, ideell sektor), i olika branscher (handel, kultur, turism, industri m.fl.) och inom olika målgrupper (befintliga och potentiella invånare, besökare, företagare och investerare).

Modell för platsinnovation
Gestaltning

Fysisk gestaltning omfattar utformningen av den byggda miljön, inklusive samspelet mellan arkitektur, konst och design, förhållandet mellan gatustruktur och byggnadernas storlek och utseende, förekomsten och utformningen av gröna rum/parker, materialval, färgsättning, skyltar, armaturer m.m. Även infarterna till en ort är betydelsefulla, inte minst för den första upplevelsen av en plats.

Innehåll

Innehållet omfattar platsens offentliga, kommersiella och ideella tjänster och aktiviteter. Det kan handla om handel, kultur, fritidsaktiviteter, utbildning och hälsovård. Det är människorna på platsen som skapar dess innehåll.

Marknadsföring

Omfattar platsens unika varumärke, det vill säga den bild av platsen som kommuniceras till platsens befintliga och potentiella invånare, besökare, företagare och investerare. Det kan handla om att skapa en röd tråd för all marknadsföring av platsen genom en viss grafisk profil, ett visst tema, ett visst budskap etc.

Exempel på platsinnovationer