Platsinnovation är ett begrepp och koncept för nytänkande helhetsutveckling av attraktiva samhällen, regioner, besöksmål och andra sorters platser.

Platsinnovation väver samman de komponenter, målgrupper och utvecklingsområden som är centrala för att en plats ska upplevas som attraktiv i ett innovativt samspel.  De utvecklingsområden som behöver kopplas ihop är exempelvis samhällsutveckling inom kommunen, centrumutveckling inom handeln, destinationsdesign inom besöksnäringen och etableringsprocesser inom näringslivet. För att åstadkomma detta länkar platsinnovation ihop aktörer och processer i olika samhällssektorer (privat, offentlig och idéburen sektor), i olika branscher (besöksnäring, handel, industri m.fl.) och i olika målgrupper (befintliga och potentiella invånare, besökare, företagare och investerare). Platsinnovation skapar dessutom ett innovativt samspel mellan tre centrala komponenter i en plats attraktivitet: fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring.

Modell för platsinnovation
Gestaltning

Fysisk gestaltning omfattar utformningen av den byggda miljön, inklusive samspelet mellan arkitektur, konst och design, förhållandet mellan gatustruktur och byggnadernas storlek och utseende, förekomsten och utformningen av gröna rum/parker, materialval, färgsättning, skyltar, armaturer m.m. Även infarterna till en ort är betydelsefulla, inte minst för den första upplevelsen av en plats.

Innehåll

Innehållet omfattar platsens offentliga, kommersiella och idéburna tjänster och upplevelser. Det kan handla om platsens tillgängliga tjänster inom utbildning, handel och hälsa. Det kan även handla om platsens upplevelser i form av kultur, evenemang och fritidsaktiviteter. Det är människorna på platsen som skapar dess innehåll.

Marknadsföring

Omfattar platsens unika varumärke, det vill säga den bild av platsen som kommuniceras till platsens befintliga och potentiella invånare, besökare, företagare och investerare. Det kan handla om att skapa en röd tråd för all marknadsföring av platsen genom en viss grafisk profil, ett visst tema, ett visst budskap etc.

För att en plats ska upplevas som attraktiv krävs att de komponenter, utvecklingsområden och målgrupper som omfattas av platsinnovation vävs samman kring platsens unika identitet. Denna formas av platsens historia, kultur, natur, traditioner och värderingar.

Se exempel på platsinnovationer